Besiktning

Besiktning


Våra besiktningsmän på FRG Lekplatsbesiktning är certifierade av RISE.

Research institutes of Sweden


Utförande av besiktning

Redskap med tillhörande islagsytor besiktigas utifrån redskapens respektive standarddelar, vid behov utförs HIC-mätning av stötdämpande underlag.

Eventuella fel och brister anges i en riskbedömning som klassifieras som A,B,C-fel.

Efter besiktningen upprättas ett protokoll med beskrivande text och bilder på alla redskap. Detaljbilder och hänvisning till standarden på eventuella fel och brister som identifierats. 

När protokollet är färdigställt levereras dokumentationen till er digitalt. 


Lekplats

Minst en gång varje år ska säkerhetsbesiktning genomföras för att konstatera om lekplatsen fortsättningsvis är säker utifrån standarder och gällande föreskrifter.

Många olyckor beror på att fallutrymmen och stötdämpande underlag inte uppfyller kraven utifrån standard SS-EN 1176-1177.

Drift- och underhållsplaner bör tas fram för varje lekplats.

De regelverk som styr lekplatsers och lekredskaps utformning är Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), Produktsäkerhetslagen (PSL) och Europastandard SS-EN 1176, SS-EN 1177.


Lekland 

Många lekland har så kallade ”helt inneslutna lekredskap” för denna typ av lekredskap finns extra krav beskrivna i standarddel 1176-10:2008.

Driftsansvarig för leklandet ansvarar för att upprätta en besiktningsplan där man noggrant anger vad som bör kontrolleras vid respektive besiktning och hur eventuella fel hanteras.

Frågor gällande lekland ta kontakt här.


Utegym

Årlig besiktning ska genomföras för att fastställa fitnessutrustningens skick med avseende på driftsäkerhet utifrån standard

SS-EN 16630:2015.

Våra besiktningsmän är certifierade av RISE.


Drift- och underhållsplan

Att etablera funktionella drift- och underhållsplaner är fundamentalt för att bibehålla säkerheten men ger även lägre totalkostnad för anläggningens drift.


Ansvar

Fastighetsägaren, exempelvis kommun, skola, bostadsbolag, eller bostadsrättsförening har ansvar för att anläggningens egenskaper upprättshålls enligt plan och bygglagen (PBL). Ansvaret för att utrustning ska vara säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL).


Personal som utför besiktning
Den årliga besiktningen eller installationsbesiktningen ska utföras av en oberoende person, dvs. en kompetent person som inte varit direkt involverad i installationen och som inte är ansvarig för eventuella korrigeringsarbeten eller kostnader.(enligt SS-EN 1176-7, 6.2.2:2020)