Besiktning

Besiktning


Våra besiktningsmän på FRG Lekplatsbesiktning är certifierade av RISE.

Research institutes of Sweden


Utförande av besiktning

Redskap med tillhörande islagsytor besiktigas utifrån redskapens respektive standarddelar.

Eventuella fel och brister anges i en riskbedömning som klassifieras som A,B,C-fel.

Efter besiktningen upprättas ett protokoll med beskrivande text och bilder på alla redskap. Eventuella fel och brister som identifieras hänvisas i protokollet till standarden med detaljbilder.

När protokollet är färdigställt levereras dokumentationen till er digitalt. 


Lekplats

Minst en gång varje år ska säkerhetsbesiktning genomföras för att konstatera om lekplatsen fortsättningsvis är säker utifrån standarder och gällande föreskrifter.

Många olyckor beror på att fallutrymmen och stötdämpande underlag inte uppfyller kraven utifrån standard SS-EN 1176-1177.

Drift- och underhållsplaner bör tas fram för varje lekplats.

De regelverk som styr lekplatsens och lekredskapens utformning är Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), Produktsäkerhetslagen (PSL) och Europastandard SS-EN 1176, SS-EN 1177.


Lekland 

Många lekland har så kallade ”helt inneslutna lekredskap” för denna typ av lekredskap finns specifika krav beskrivna i standarddel

SS-EN 1176-10:2023.

Driftsansvarig för leklandet ansvarar för att upprätta en besiktningsplan där man noggrant anger vad som bör kontrolleras vid respektive besiktning och hur eventuella fel hanteras.


Utegym

Årlig besiktning ska genomföras för att fastställa fitnessutrustningens skick med avseende på driftsäkerhet utifrån standard

SS-EN 16630:2015.

Våra besiktningsmän är certifierade av RISE.


Stötdämpande underlag

För att minska riskerna för allvarliga skador vid ofrivilliga fall från lekredskap och fitnessutrustning är det viktigt att det stötdämpande underlaget oavsett typ av underlag är av rätt kvalitet samt att det är installerat enligt de instruktioner och anvisningar som krävs enligt leverantörer och svensk standard SS-EN 16630:2015 och SS-EN 1177:2018.

Vid behov ska HIC-prov av stötdämpande underlag utföras.


Drift- och underhållsplan

Att etablera funktionella drift- och underhållsplaner är fundamentalt för att bibehålla säkerheten men ger även lägre totalkostnad för anläggningens drift och underhåll.


Ansvar

Fastighetsägaren, exempelvis kommun, skola, bostadsbolag, eller bostadsrättsförening har ansvar för att anläggningens egenskaper upprättshålls enligt plan och bygglagen (PBL). Ansvaret för att utrustning ska vara säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL).


Personal som utför besiktning
Den årliga besiktningen eller installationsbesiktningen ska utföras av en oberoende person, dvs. en kompetent person som inte varit direkt involverad i installationen och som inte är ansvarig för eventuella korrigeringsarbeten eller kostnader.(enligt SS-EN 1176-7, 6.2.2:2020)